ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง รัตนา    แจนโกนดี
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โพนงามศึกษา
สังกัด
สพม.เขต 23(สกลนคร)