ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสมบัติ    ม่วงมูลตรี
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศศ.บ. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  กุดชุมวิทยาคม
e-mail
  sombat@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  045789101