ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายพศิน    บัวหุ่ง
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.บ. คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  เชื้อเพลิงวิทยา
สังกัด
  สพม.เขต 33(สุรินทร์)
e-mail
  bua.2p3m@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4404-2552