ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายนายอาณัติ    คัทเนตร
ตำแหน่ง
  ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  กศ.บ. คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
สังกัด
  สพม.เขต 33(สุรินทร์)
e-mail
  arnut_kut@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4459-0382