ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวนลิน    เซ็นนิ
ตำแหน่ง
  ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ศษ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
e-mail
  ling_1428@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  0-7649-1274