ยินดีต้อนรับ


นางสาวชณัญกาญจน์  ชัยราช
ครูผู้ช่วย โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม

ชื่อ-สกุล
  นางสาวชณัญกาญจน์    ชัยราช

ตำแหน่ง
  ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ.
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  โพรงมะเดื่อวิทยาคม
e-mail
  nucharee_2531@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  034-387038