ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวชณัญกาญจน์    สนธิพันธ์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์
สังกัด
  สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)
e-mail
  nucharee_2531@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  043894220