ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวชณัญกาญจน์    สนธิพันธ์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ.
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  โพรงมะเดื่อวิทยาคม
e-mail
  nucharee_2531@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  034-387038