ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสุภาค    ตันติดุสิตา
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วัดหนองลาน
สังกัด
  สพป.กาญจนบุรี เขต 2
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  034-643387