ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พัด    ทองรักษ์
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแม่ลิด
สังกัด
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2