ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ไอลดา    คิตาสาวา
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด
สังกัด
สพป.อุดรธานี เขต 1