ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ไอลดา    คิตาสาวา
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยเชือมใต้
สังกัด
สพป.บึงกาฬ