ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายมณฑกานต์    จิตกล้า
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
e-mail
  puimonthakan@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  034-591016