ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายมณฑกานต์    จิตกล้า
ตำแหน่ง
  ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
e-mail
  puimonthakan@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  034-591016