ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายมณฑกานต์    จิตกล้า
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาไทย
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
สังกัด
  สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)
e-mail
  puimonthakan@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  034-591016