ยินดีต้อนรับ


นางรอสนี  บูซามัน
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านดูซงปาแย

ชื่อ-สกุล
  นางรอสนี    บูซามัน

ตำแหน่ง
  ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านดูซงปาแย
e-mail
  rneena18@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  081 766 2508