ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว นุจรี    หอมรื่น
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน พรานกระต่ายพิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)