ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง นงนุช    อัดโดดดร
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านวังอ้อ
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 1