ยินดีต้อนรับ


นางยุพา  ไกกาศ
นักการภารโรง โรงเรียนกุมภวาปี

ชื่อ-สกุล
  นางยุพา    ไกกาศ

ตำแหน่ง
  นักการภารโรง
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  0 สังคมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  กุมภวาปี
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  042-334357