ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางยุพา    ไกกาศ
ตำแหน่ง
  นักการภารโรง
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. สังคมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  กุมภวาปี
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  042-334687