ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางทัศนีย์    สีหาบุญมาก
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ศศ.บ. พัฒนาชุมชน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สังคมศึกษา
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วาปีปทุม
สังกัด
  สพม.เขต 26(มหาสารคาม)
e-mail
  kapp-pp@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4379-9372