ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว เจะสาปียะ    เจะอารง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองแรต
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1