ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางพรกนก    นนทโชติ
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  คบ นาฏศิลป์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านคลองทราย ประชาอุทิศ
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075680147