ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว พวงเพ็ญ    แพรแก้ว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน พรานกระต่ายพิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)