ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย นรินทร์    โพธิ์มั่น
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บัวแก้วเกษร
สังกัด สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)