ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชูใจ    ใหญ่ประเสิรฐ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองพลับ
สังกัด
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2