ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ลำเพย    ชัญถวร
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกระเบื้องใหญ่
สังกัด
สพป.สุรินทร์ เขต 2