ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางนันทิกา    ชัยมงคล
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. ปฐมวัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  เชิงดอยสุเทพ
e-mail
  nuntika_ch@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  053-328376