ยินดีต้อนรับ


นางนันทิกา  ชัยมงคล
ครู โรงเรียนเชิงดอยสุเทพ

ชื่อ-สกุล
  นางนันทิกา    ชัยมงคล

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. ปฐมวัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  เชิงดอยสุเทพ
e-mail
  nuntika_ch@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  053-328376