ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางกัญญาภัค    ภักดีโชติ
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.บ. การศึกษาพิเศษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านทุ่ง
สังกัด
  สพป.ปัตตานี เขต 1
e-mail
  Guny.7418@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  -