ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวสุไลดา    ครุฤเสนีย์
ตำแหน่ง
  ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ศศ.บ. พัฒนาชุมชน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ทุกกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านทุ่ง
สังกัด
  สพป.ปัตตานี เขต 1
e-mail
  sulaida_c@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  -