ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวนาอีหม๊ะ    หวันมีนา
ตำแหน่ง
  ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  วท.บ โภชนาการและอาหาร
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ทุกกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านทุ่ง
สังกัด
  สพป.ปัตตานี เขต 1
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  -