ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์    ประกอบมิตร
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านพระเพลิง
สังกัด
สพป.สระแก้ว เขต 1