ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว กรรณิการ์    พันทุมมา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน โคกคอนวิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 21(หนองคาย)