ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวกรรณนิการ์    พันทุมมา
ตำแหน่ง
  ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  วท.บ. วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  โคกคอนวิทยาคม
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  0-4244-3070