ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวกรรณนิการ์    พันทุมมา
ตำแหน่ง
  ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  วท.บ. วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  วิทยาศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  โคกคอนวิทยาคม
สังกัด
  สพม.เขต 21(หนองคาย)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4244-3070