ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายอดิศักดิ์    จันประจำ
ตำแหน่ง
  ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ศป.บ. ดนตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  สตรีชัยภูมิ
สังกัด
  สพม.เขต 30(ชัยภูมิ)
e-mail
  Nun_kkuthaimusic@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044-811162