ยินดีต้อนรับ


นายอดิศักดิ์  จันประจำ
ครู (อัตราจ้าง) โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

ชื่อ-สกุล
  นายอดิศักดิ์    จันประจำ

ตำแหน่ง
  ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ศป.บ. ดนตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  สตรีชัยภูมิ
e-mail
  Nun_kkuthaimusic@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  044-811162