ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย โอภาส    คงภักดี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านบ่อมะม่วง
สังกัด สพป.กระบี่