ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายโอภาส    คงภักดี
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม จิตวิทยา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สังคมศึกษา
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านบ่อมะม่วง
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
  O.kongpakdee@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075680156