ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว นันทวรรณ    บูลย์ประมุข
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
สังกัด สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)