ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวแจ่มจันทร์    แก้วเวียง
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  วท.บ. วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  วิทยาศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล)
สังกัด
  สพป.สระบุรี เขต 1
e-mail
  a_aoon26@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  036731708