ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง รุ่งเพ็ชร์    สร่องศรี
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สารวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 2(กทม.)