ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พรชัย    มณีฉาย
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สร้างนกทาวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)