ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย พรชัย    มณีฉาย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน สร้างนกทาวิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)