ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางชุติกาญจน์    ฉัตรเกาะ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วัดหนองกระบอก
สังกัด
  สพป.ระยอง เขต 1
e-mail
  math.for.dp@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  038-641010