ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิรัต    พร้อมสันเทียะ
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านขุมดิน
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 2