ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ระพีพรรณ    บุบผาเผ่า
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บุณฑริกวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)