ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว ปิยวรรณ    แก่นจำปา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน อุบลวิทยาคม
สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1