ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุนทร    คันที
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาส่วง
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 5