ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายlสมเกียรติ    สุวรรณไตร
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  บธ.บ. อื่นๆ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  แนงมุดวิทยา
สังกัด
  สพม.เขต 33(สุรินทร์)
e-mail
  TRISU_862@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0885909626