ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวจุฑามาศ    หงษ์ทอง
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  กศ.บ. วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
สังกัด
  สพป.สระแก้ว เขต 2
e-mail
  tub_n@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  037261318