ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางเจนจิรา    เพิ่มพูนทวีชัย
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
e-mail
  jane-101@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  032-337302