ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางเจนจิรา    เพิ่มพูนทวีชัย
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  คอ.ม. คอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สังกัด
  สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)
e-mail
  jane-101@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  032-337302