ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวกัลนิกา    เกลี้ยงเกลา
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  คศ.บ. สังคมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สังคมศึกษา
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ท้ายเหมืองวิทยา
สังกัด
  สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)
e-mail
  plabutong_ka@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-7657-1500