ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว รัสส์กร    สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ดอนเมืองจาตุรจินดา
สังกัด
สพม.เขต 2(กทม.)