ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว รัสส์กร    สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ดอนเมืองจาตุรจินดา
สังกัด สพม.เขต 2(กทม.)