ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว สุดธิดา    แปงเครื่อง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ปายวิทยาคาร
สังกัด สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)