ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศาสตรวุฒิ    กันหารินทร์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บุณฑริกวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)