ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว พจมาลย์    สิงห์หะราช
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน แม่ออนวิทยาลัย
สังกัด สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)