ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง สุธาสินี    อมรสินทร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน อุบลวิทยาคม
สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1