ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว กนกวรรณ    จันทะบุตร
ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านหนองสองห้องดอนตูม
สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 3