ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธนาพัฒน์    เวฬุวนารักษ์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาแสง
สังกัด
สพป.บึงกาฬ