ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย วุฒิชัย    หาญชะนะ
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านแก่งกอก
สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 3